مادر شوهر برجام کیست؟

رئیس جمهور در ادامه ادبیات کنایی اش، اینبار از عنوان مادر شوهر برجام یاد کرده است. اما این مادر شوهر برجام کیست و چرا مورد لطف حسن روحانی قرار می گیرد؟