فواید و آثار آمادگی جسمانی چیست؟

آمادگی جسمانی به توانایی‌های مرتبط با مهارت در انجام فعالیت‌های جسمانی گفته می‌شود. بعضی افراد این توانایی‌ها را دارند و بعضی دیگر آن‌ها را به دست می‌آورند.