عکسی زیبا از چشم ببر

چشم ببر با توجه به نگاه نافذ این حیوان، مورد توجه قرار دارد. عکس زیر عکسی زیبا و با کیفیت از چشم ببر است در آن تصویر حیوانی دیگر کار شده است.