بایگانی نویسنده: پارسی گو

همه نوشته های پارسی گو اینجاست!

۱۳۴ هزار بازمانده از تحصیل!

یکی، دو سال است که به کمک وزارت رفاه و آموزش و پرورش و ثبت احوال، بازمانده از تحصیل‌ ها شناسایی شده‌اند که ۱۳۴ هزار نفر هستند. اولین جایی که ناعدالتی در آن مشاهده می‌شود در دوره پیش دبستانی است.