خواندنی

رفع ارور the instruction at 0x

اصولا ارور the instruction at 0x در مواقعی به وجود می آید که کارت گرافیک شما دچار مشکل نرم افزاری یا سخت افزاری باشد. در این مطلب نحوه مرتفع نمود این مشکل بیان شده است.