بایگانی نویسنده: پارسی گو

همه نوشته های پارسی گو اینجاست!

بنزین گران نمی شود!

بازار شایعه افزایش قیمت بنزین در روزهای گذشته آنچنان داغ بود که مردم در صف های طولانی پمپ بنزین ها هر لحظه منتظر شنیدن تغییر سرنوشت بنزین ایستاده بودند.