بایگانی برچسب: بیکاری

بیکاران شیک!

وزیر کار با اشاره به اینکه امروز با پدیده بیکاران شیک مواجهیم، تأکید کرد که باید در عرصه تقاضای مهارت باید انقلاب بزرگی ایجاد کنیم.