انتقادی

شوخی های جنسی در خنداننده شو!

خنداننده شود بخشی جانبی در مجموعه موفق خندوانه است که این روزها شوخی های جنسی آن حاشیه ساز شده است. در واقع شوخی های جنسی در خنداننده شو به حدی است که از نظر بعضی مباحث تربیتی را به مخاطره می اندازد!