بایگانی نویسنده: پارسی گو

همه نوشته های پارسی گو اینجاست!

ثروت کل جهان چقدر است؟

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰاﺭﺵ ﻣوﺳﺴﻪ کردیت سوئیس ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺩاﺭایی‌های ﻣﺎلی و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻥ ﺑﺮ ﺭﻭی آﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ، ﺣﺪﻭﺩ ۲۵۰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ است!