شخصیت های علمی

عبدالناصر همتی کیست؟

عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی ایران است که توسط رئیس جمهور و با رأی اعتماد هیأت دولت به این سمت انتخاب شد. عبدالناصر همتی دانشیار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران است که سوابق اجرایی و علمی متعددی دارد.